Betekenis van menselijke ontwikkeling

Wat is menselijke ontwikkeling:

Menselijke ontwikkeling wordt het proces genoemd waarin een samenleving, gebaseerd op economische ontwikkeling, de levensomstandigheden van haar leden volledig verbetert.

In die zin betekent menselijke ontwikkeling niet alleen dat individuen over voldoende middelen beschikken om in hun basisbehoeften te voorzien, maar ook dat ze toegang hebben tot gezondheids- en onderwijsstelsels, adequate niveaus van persoonlijke veiligheid, volledige politieke en culturele vrijheden, evenals het vermogen onder andere om hun interesses te cultiveren en hun productieve en creatieve potentieel te ontwikkelen.

Daarom is precies een van de fundamentele doelstellingen van menselijke ontwikkeling het scheppen van gunstige voorwaarden voor mensen om te genieten van een breed scala aan mogelijkheden (werk, onderwijs, productieve ontwikkeling), naast het kunnen leiden van een leven dat zij waarderen, in overeenstemming met met hun verwachtingen en mogelijkheden.

Op deze manier betekent menselijke ontwikkeling ook kwaliteit van leven, actieve deelname aan beslissingen die van invloed zijn op onze omgeving, kansen om onze capaciteiten maximaal te ontwikkelen, en respect voor mensenrechten en de waardigheid van het leven.

Menselijke ontwikkeling gaat verder dan het niveau van inkomen of rijkdom van een economie die als zodanig wordt beschouwd. Het richt zich eerder op de rijkdom van de belangrijkste hulpbron die een land heeft: menselijk kapitaal.

Menselijke ontwikkeling is een van de millenniumdoelen die zijn voorgesteld door de Verenigde Naties (VN). In die zin is het orgaan dat op wereldniveau verantwoordelijk is voor de coördinatie van beleid en inspanningen op het gebied van menselijke ontwikkeling juist het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP), dat ook periodiek het jaarlijkse wereldrapport over menselijke ontwikkeling presenteert. Dit rapport presenteert statistische gegevens die volgens verschillende indicatoren het niveau van menselijke ontwikkeling berekenen in tegenstelling tot het niveau van multidimensionale armoede over de hele wereld.

Tags:  Technologie-E-Innovatie Uitdrukkingen-In-Engels Algemeen