Betekenis van hedendaagse filosofie

Wat is hedendaagse filosofie:

Hedendaagse filosofie is er een die de filosofische stromingen omvat die ontstonden tussen het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw, tot op de dag van vandaag.

Deze stromingen worden gekenmerkt door het zoeken naar antwoorden op een reeks sociale, politieke en economische zorgen.

Hedendaagse filosofie moet niet worden verward met moderne filosofie, aangezien deze is ontwikkeld in een stadium vóór de 19e eeuw, en dat onderscheidt haar van de hedendaagse filosofie, waarvan het centrale thema van studie en analyse de mens en de rede is.

Onder de voorgangers van de hedendaagse filosofie kunnen we onder meer Immanuel Kant (Duits idealisme), Aguste Comte (positivisme), Karl Marx en Friedrich Engels (dialectisch materialisme) noemen.

De filosofische stromingen die ontstonden in deze periode die hedendaagse filosofie wordt genoemd, zijn ontstaan ​​te midden van belangrijke historische gebeurtenissen en hun sociale gevolgen, waaronder de twee wereldoorlogen.

Daarom probeert de hedendaagse filosofie voor een groot deel verschillende vragen te beantwoorden over sociale kwesties en de acties die mensen moeten uitvoeren om het algemeen welzijn te bereiken.

In feite hebben hedendaagse filosofen de leiding gehad over het institutionaliseren van hun filosofische stromingen, op zo'n manier dat hun studies voor iedereen beschikbaar waren om hun belang en analyse te verdiepen.

Evenzo worden in de hedendaagse filosofie twee hoofdbenaderingen erkend: analytische filosofie en continentale filosofie, waaruit andere filosofische takken voortkomen.

Zie ook Moderne Filosofie.

Hoofdstromingen van de hedendaagse filosofie

De stromingen die zijn voortgekomen uit de twee belangrijkste benaderingen van de hedendaagse filosofie, namelijk de analytische filosofie en de continentale filosofie, worden hieronder weergegeven.

Analytische filosofie

De analytische filosofie werd aan het begin van de 20e eeuw ontwikkeld na de werken en analyses uitgevoerd door vooraanstaande filosofen zoals Bertrand Russell, George Edward Moore, Ludwig Wittgenstein, Karl Popper, Gottlob Frege, verschillende leden van de Wiener Kreis, Saul Kripke, Donald Davidson, oa.

Een groot aantal van deze filosofen verrichtte hun werk vanuit de universiteiten en beschikten daarom over uitgebreide academische kennis. Maar eerder, in de 18e en 19e eeuw, vestigden veel filosofen hun posities buiten de academische wereld.

Analytische filosofie is grotendeels bedacht door Angelsaksische filosofen in onder meer het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland.

Deze filosofische tak werd gekenmerkt door de nadruk vooral op de analyse van taal en kennis door middel van logische ontwikkeling en de rechtvaardiging ervan. Om deze reden is de analytische filosofie het einde gebleken van wetenschappelijk onderzoek.

Evenzo toont het verzet tegen idealisme, dialectiek en verschillende standpunten van de continentale filosofie. Ze is zelfs sceptisch over metafysica.

In de 20e eeuw ontstonden nieuwe filosofische stromingen die waren afgeleid van de analytische filosofie, zoals:

  • Logisch positivisme: ook bekend als logisch empirisme is een tak van de filosofie die menselijke ervaringen als verantwoordelijk voor de vorming van ideeën en kennis beschouwt.
  • Taalfilosofie: tak van de filosofie die taal bestudeert, in het bijzonder wat de betekenis is, het gebruik van taal en de interpretatie ervan.
  • Filosofie van de geest: tak van de filosofie die de geest bestudeert en gerelateerd is aan epistemologie.
  • Epistemologie: tak van de filosofie die de methoden en validiteit van wetenschappelijke kennis bestudeert.

continentale filosofie

Continentale filosofie is samengesteld uit filosofische takken die contrasteren met analytische filosofie, en die tussen de 19e en 20e eeuw in continentaal Europa werden ontwikkeld.

Continentale filosofie wordt gekenmerkt door speculatief te zijn, sciëntisme af te wijzen, analyse te missen en tot op zekere hoogte voort te gaan met de postulaties van Immanuel Kant.

De belangrijkste denkers zijn onder meer Edmund Husserl, Jean Paul Sartre, Martin Heidegger, Michael Foucault, Albert Camus, Jacques Derrida, Giles Deleuze, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Claude Lévi-Strauss.

Enkele van de filosofische takken die tot de continentale filosofie behoren zijn:

  • Fenomenologie: idealistische filosofische stroming die de verschijnselen van bewustzijn bestudeert en beschrijft zoals ze worden getoond.
  • Existentialisme: filosofische stroming die een antwoord wil geven op de fundamentele problemen van de mens.
  • Structuralisme: een filosofische benadering die zich richt op de analyse van taal, cultuur en samenleving.
  • Hermeneutiek: tak van de filosofie die zich bezighoudt met het begrijpen van menselijke gebeurtenissen, rekening houdend met de context waarin ze plaatsvinden. Het kan volgens de filosoof Hans-Georg Gadamer ook worden opgevat als de theorie van de waarheid.
Tags:  Uitdrukkingen-Populair Wetenschap Gezegden En Spreekwoorden