Soorten wetenschap

Wetenschap is een verzameling kennis die op een systematische en methodische manier is georganiseerd in verschillende studiegebieden. Het vertrekt van de observaties, experimenten en analyses die de bestudeerde feiten of data laten zien, en waaruit onder meer theorieën, principes, hypothesen, studiemodellen zijn voortgekomen.

Op deze manier kunnen verschillende soorten wetenschap worden onderscheiden naar hun object van studie, zoals formele wetenschappen, feitelijke wetenschappen, natuurwetenschappen en sociale wetenschappen.

Formele wetenschappen

De formele wetenschappen zijn die wetenschappen die uitgaan van de ideeën, gevolgtrekkingen of abstracte gedachten die mensen formuleren, op een rationele en coherente manier, en die kunnen worden toegepast op verschillende objecten of onderwerpen van studie, zelfs echte.

De formele wetenschappen vertrouwen op deductie als studiemethode, en hun uitspraken zijn opgebouwd uit systemen of relaties van tekens waarmee hun inhoud deductief en niet empirisch kan worden aangetoond of bewezen, en daarom worden ze als zelfvoorzienend beschouwd.

Daarom wordt de informatie gevalideerd door middel van abstracte structuren die de organisatie en rationele analyse van de inhoud mogelijk maken om een ​​logische waarheid te verkrijgen, dat wil zeggen dat rekening wordt gehouden met alle mogelijkheden waarin een vooraf vastgesteld feit of een vooraf vastgestelde vorm kan worden gecombineerd.

Voorbeelden van formele wetenschap zijn logica, wiskunde, statistiek en zelfs informatica.

Feitelijke wetenschap

De feitelijke wetenschappen of empirische wetenschappen zijn bedoeld om een ​​natuurlijk fenomeen of een echte gebeurtenis te bestuderen, te begrijpen en te beschrijven, die waarneembaar en meetbaar is in een specifieke tijd en ruimte, daarom is het niet afhankelijk van abstract of rationeel denken zoals in formele wetenschappen, hoewel soms kan het hun toevlucht nemen.

De feitelijke wetenschappen maken gebruik van uitspraken die werk- of onderzoeksprocessen blootleggen, daarom is hun ontwikkeling empirisch, dat wil zeggen, het omvat een praktische of experimentele methode om een ​​hypothese al dan niet te valideren.

Daarom maken deze wetenschappen de verificatie van gegevens of inhoud mogelijk, zelfs de weergave van sommige feiten of fenomenen.

Aan de andere kant is het vermeldenswaard dat sommige specialisten stellen dat de feitelijke wetenschappen de natuurwetenschappen en de sociale wetenschappen moeten omvatten.

Natuurwetenschappen

De natuurwetenschappen zijn degenen die de natuur en haar verschijnselen bestuderen. In deze wetenschappen wordt de wetenschappelijke methode toegepast om verschillende onderzoeken uit te voeren, waarbij zowel de meest algemene als de meest specifieke aspecten van de natuur en levende wezens in het algemeen in aanmerking worden genomen.

Op deze manier kunnen hypothesen worden geformuleerd en consequenties worden afgeleid die moeten worden geverifieerd door middel van experimentele tests om te bewijzen of ze geldig zijn of niet. Daarom is het van groot belang om observaties en experimenten uit te voeren die het mogelijk maken om verschijnselen of gebeurtenissen die eenvoudig of complex kunnen zijn, te beschrijven, bloot te leggen, te verklaren, te verifiëren en te voorspellen.

Vanuit de natuurwetenschappen kunnen wetten en basisprincipes van oorzaak en gevolg worden vastgesteld en toegepast, die duidelijk maken hoe onderzoek moet worden uitgevoerd rond bepaalde leerdoelen.

Evenzo kunnen de natuurwetenschappen worden ondersteund door verschillende rationele of abstracte ideeën die hen in staat stellen de bestudeerde realiteit beter te begrijpen.

Onder de natuurwetenschappen vallen natuurkunde, scheikunde, biologie (en andere wetenschappen die de verschillende levensvormen bestuderen, zoals botanie of zoölogie), psychologie, astronomie en geologie op.

Sociale wetenschappen

De sociale wetenschappen of menswetenschappen zijn die welke zich richten op de studie van menselijk gedrag, evenals de verschillende culturele en sociale processen die zich in de loop van de geschiedenis van de mensheid hebben ontwikkeld.

Deze wetenschappen bestuderen mensen als individuele en sociale entiteiten, rekening houdend met hun gedrag in verschillende situaties, hun waarden, geloofssystemen of beoefende culten, politieke posities, economische activiteiten, de soorten organisaties waartoe ze behoren, onder andere.

Evenzo wordt in de sociale wetenschappen ook rekening gehouden met culturele, materiële en immateriële manifestaties, als onderdeel van de culturele uitingen en culturele identiteit van individuen.

De beoefening en studie van deze wetenschappen leidt tot de analyse, beschrijving en begrip van verschillende acties van individuele en sociale aard die een ethische en morele reflectie impliceren over het gedrag en de acties die mensen onder bepaalde omstandigheden ondernemen.

In die zin maken studies op het gebied van onder meer antropologie, economie, politieke wetenschappen, sociologie, geschiedenis, communicatie deel uit van de sociale wetenschappen. Deze wetenschappen worden al naar gelang het geval ondersteund door kwantitatief of kwalitatief onderzoek.

Tags:  Wetenschap Gezegden En Spreekwoorden Uitdrukkingen-In-Engels